Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávka a instalace sirén

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000076
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace sirén včetně modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací v rámci projektu "Protipovodňová opatření ve městě Ostrava".
  Jedná se o:
  - zpracování realizační projektové dokumentace;
  - dodávku a instalaci 28 ks elektronických sirén;
  - dodávku 3 ks mobilních elektronických sirén;
  - modernizaci MSKP (monitorovací systém koncových prvků) - upgrade elektronických sirén;
  - modernizaci systému pro přímé předávání verbálních informací;
  - povinnou publicitu.
 • Předpokládaná hodnota
  24 700 500,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  5.6.2014 06:58:43
 • Poslední změna
  27.8.2014 12:56:36, Ing. Petr Měkýš
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.8.2014 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Petr Měkýš, tel: 599442356 , pmekys@ostrava.cz
 • Další informace
  Předchozí zadávací řízení na zadání veřejné zakázky "Dodávka a instalace sirén", která byla uveřejněna pod Ev. č. 361357, bylo zrušeno podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách.

  Změny byly oproti předchozímu zadávacímu řízení provedeny v Zadávací dokumentaci v tomto rozsahu:

  1. V článku I. - Vymezení předmětu veřejné zakázky (dodávky), byla přidána odrážka ve znění "povinnou publicitu". V článku II. - Doba a místo plnění veřejné zakázky byla upravena doba plnění veřejné zakázky. V článku IV. - Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky byla přidána věta ve znění "Všechny položky v položkovém rozpočtu musí být naceněny, v položkovém rozpočtu nesmí být nenaceněná či nulová položka". V článku VII. - Pokyny pro zpracování nabídky, byl upřesněn odst. 4 o znění vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách, byl upřesněn odst. 5 o znění vyplývající ze změn občanského zákoníku a byl přidán odst. 7. V článku IX. - Zadávací lhůta, byla upravena doba zadávací lhůty. V článku X. - Další podmínky a požadavky zadavatele, byl vypuštěn odst. 3 a následně u nově označeného odst. 3 bylo upřesněno znění dle potřeb zadavatele. V článku XI. - Přílohy, byla přidána odrážky ve znění "Prohlášení - příloha č. 12".

  2. V příloze č. 1 Zadávací dokumantace, tj. v Požadavcích na obsah smlouvy došlo k úpravám, a to ve vztahu ke změnám dle občanského zákoníku a dalším úpravám dle potřeb zadavatele.

  3. V příloze č. 2 Zadávací dokumentace, tj. v Krycím listu nabídky byl přidán v části 3. Nabídková cena řádek tabulky s popisem "Povinná publicita".

  4. V příloze č. 6 Zadávací dokumentace, tj. v Položkovém rozpočtu byla přesunuta položka 2.11 Propagace (z oddílu Výstavba elektronických sirén) na konec rozpočtu, byla přejmenována a tvoří samostatný oddíl č. 6 s názvem "Povinná publicita (velkoplošný panel a trvalá pamětní deska" a do závěrečné části rozpočtu byla přidána s č. 6 a názvem "Povinná publicita". Dále byl přejmenována položka 5.3.5 - "SW licence pro připojení KPV" na "Instalace a konfigurace integrace 81 kusů KPV".

  5. V příloze č. 11 Zadávací dokumentace, tj. v Technické specifikaci byly provedeny změny:
  - v části Technické podmínky pro bod 2.4 Modernizace MSKP - upgrade elektronických sirén v odst. 2 (str. 6) byla odstraněna poslední věta ve znění "Uchazeč doloží jako součást nabídky protokol o schválení zařízení do provozu v JSVV vydaný GŘ HZS ČR".
  - v části Technické podmínky pro bod 2.5 Modernizace systému pro přímé předávání verbálních informací byla v odst. 9 (str. 10) upravena část definující minimální technické požadavky na server MSKP 2. generace; dále byla doplněna část v odst. 14 bod a) (str. 12) definující vlastnosti Aplikace pro řízení serveru MSKP 2. generace, a to o poslední dvě odrážky; dále byla upravena část v odst. 15 bod a) (str. 12) definující vlastnosti operačního systému na kterém bude provozována klientská aplikace MSKP 2. generace; dále byla upravena část v odst. 16 bod f) (str. 14) definující vlastnosti operačního systému na kterém bude provozována klientská aplikace evidence SPARK.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
27786382 AHMOSE SOFTWARE s.r.o. CZ 29 972 934,00 Kč s DPH
00671363 Technologie 2000 spol. s r.o. CZ 26 945 737,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)